Algemene voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden Totaalwijn.nl

1. Toepasselijkheid:
Binnen deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden onder andere de volgende definities en begrippen gehanteerd:
– Totaalwijn.nl verder te noemen totaalwijn;
– Koper: een klant welke nader wordt gespecificeerd in de vrijblijvende aanbieding van totaalwijn;
– Overeenkomst: een overeenkomst tussen totaalwijn en koper ter zake van de verkoop van producten welke uitsluitend via de site www.totaalwijn.nl kunnen worden besteld;
– Aanbieding: een vrijblijvend aanbod van totaalwijn voor het leveren van nader gespecificeerde producten;

Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met totaalwijn zijn deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Afspraken, regelingen en voorwaarden welke van deze voorwaarden afwijken, gelden slechts indien en voorzover door totaalwijn uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd, en laten voor het overige deze voorwaarden volledig in stand.

2. Totaalwijn is gevestigd aan de Stationsweg 5 te Terborg met het kantoor. Het voorraaddepot is gevestigd aan de Ettensestraat 19 te Terborg

3. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van totaalwijn. Op verzoek wordt u een exemplaar kosteloos toegezonden.

4. Totaalwijn verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. Bestelling bij Totaalwijn.nl bevat een bestelling van alcoholische dranken. De klant bevestigt met het plaatsen van de bestelling dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de koop van deze producten. De klant neemt de verplichting op zich dat alleen hij, of een door hem daartoe gemachtigde persoon die ook de wettelijke minimumleeftijd heeft bereikt, de bestelling in ontvangst neemt.

5. Alle aanbiedingen van Totaalwijn zijn altijd vrijblijvend. Totaalwijn behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

6. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag .

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: – producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben, – producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiene en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, – producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken, – alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen, komen voor uw rekening.

7. Alle prijzen zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en incl. btw, echter excl. bezorgkosten. Bezorgkosten bedragen EUR 6,95 per zending. Indien de bestelling boven EUR 120 is, zijn de bezorgkosten gratis.

8. Totaalwijn verstuurt uw bestelling zodra de betaling ontvangen is, uiterlijk binnen zeven werkdagen na ontvangst op onze bankrekening.

9. De koper kan zelf één van de mogelijke betalingsmethoden kiezen tijdens de bestelprocedure op de website.

10. Welk betaalmiddel ook wordt gekozen, betaling wordt niet geacht te hebben plaatsgevonden voordat het bedrag volledig en onherroepelijk op de bankrekening van totaalwijn is bijgeschreven. Bij overschrijding van de betalingstermijn, of bij niet nakomen van de betalingsverplichting, is totaalwijn gerechtigd om zonder ingebrekestelling rente in rekening te brengen gelijk aan de dan geldende wettelijke rente, vermeerderd met 10% administratiekosten over de onbetaald gebleven bedragen.

11. Zakelijke kopers dienen vooraf schriftelijk met Totaalwijn een betalingsmethode overeen te komen.

12. Alle facturen zullen door de koper worden betaald, volgens de door de koper gekozen methode.

13. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de koper een bevestigings e-mail met op het door hem/haar opgegeven bestelling via het opgegeven e-mailadres.

14. Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland (levering naar België, de Waddeneilanden en Duitsland alleen in overleg)

15. Totaalwijn behoudt zich het recht voor om, na overleg met de koper, tot deelleveringen aan de koper over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

16. Afbeeldingen van een etiket of een fles kunnen afwijken. Dit geeft geen recht tot annulering van de bestellingen.

17. Totaalwijn heeft het recht om prijzen, eventuele typefouten, lay-out van de site en/of voorwaarden te wijzigen en te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

18.Wanneer uw bestelling niet op voorraad is wordt er contact met u opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor u niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

19. Alle aan de koper geleverde zaken blijven eigendom van Totaalwijn, totdat alle bedragen die de koper verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Totaalwijn zijn voldaan.

20. Het risico tijdens het transport van het door de koper bestelde product is voor Totaalwijn. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de koper over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Totaalwijn kunnen worden uitgesloten.

21. Totaalwijn houdt zich het recht voor een opvolgende jaargang te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is.

22. Totaalwijn is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

23. De koper dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres.

24. Totaalwijn zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Totaalwijn zal de koper hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

25. Door de koper ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper.

26. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden om de koper up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Totaalwijn, mits de koper daarvoor toestemming heeft verleend door zich aan te melden voor de nieuwsbrief.

27. De verwerking van de gegevens van de koper zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Totaalwijn deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

28. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Totaalwijn website, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten, en beelden berusten bij Totaalwijn. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Totaalwijn, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

29. Kopers en bezoekers van de Totaalwijn website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Totaalwijn geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

30. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Totaalwijn is het Nederlands recht van toepassing.

31. Behoudens in geschillen waarin de Kantonrechter bij uitsluiting gevoegd is, is alleen de rechter te Arnhem bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen (incasso’s daaronder begrepen) tussen totaalwijn en haar kopers.

32. Contradictie: indien een bepaling van deze voorwaarden wordt geacht onwettig, ongeldig of onafdwingbaar te zijn, zullen de voorwaarden geldigheid blijven houden. Partijen zullen die bepalingen die in rechte geen stand houden in onderling overleg aanpassen, zodat de strekking van de bepaling wordt geëvenaard, om zo de oorspronkelijke intentie van partijen weer te geven. Een dergelijke bepaling zal de wettigheid en geldigheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

33. Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met Totaalwijn, Stationsweg 5, 7061 CT Terborg

34. Totaalwijn is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Arnhem onder nummer 09166302

35. Het BTW nummer is NL-8173.90.637.B01